Algemene voorwaarden

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van de rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

 • DK Spuitwerken: ingeschreven bij de KvK in Maarssen onder nummer 74224190
 • Opdrachtgever is de wederpartij van DK Spuitwerken, degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de diensten.
 • Diensten: Alle werkzaamheden en/of leveringen in welke vorm dan ook, die DK Spuitwerken voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht
 • Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen DK Spuitwerken en de Opdrachtgever
 • Partijen: DK Spuitwerken en/of Opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen DK Spuitwerken.
 2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door de Partijen zijn overeengekomen.
 3. Wanneer DK Spuitwerken andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst en offertes

 1. De Overeenkomst tussen DK Spuitwerken en Opdrachtgever komt tot stand indien de opdracht tot levering van Diensten schriftelijk is bevestigd.
 2. Alle offertes en prijsopgaven door DK Spuitwerken gedaan zijn vrijblijvend.
 3. Een offerte of samengestelde prijsopgave voor de levering van meerdere Diensten verplicht DK Spuitwerken niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Artikel 4. Wijzigingen

 1. Indien tijdens het uitvoeren van de Diensten blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal DK Spuitwerken de Opdrachtgever op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de Overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 5. Stelposten meer- en minderwerk

 1. Indien in de Overeenkomst voor bepaalde Diensten één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijke verrichte Diensten en/of geleverde verbruikte hoeveelheden worden verrekend.
 2. Zodra DK Spuitwerken voorziet dat de kosten in verband met zijn Diensten in de overeengekomen Overeenkomst opgenomen bedrag zal overschrijden, zal DK Spuitwerken de Opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de Overeenkomst dient te worden gewijzigd.
 3. Zowel de Opdrachtgever als DK Spuitwerken hebben het recht om bij de artikel 5.2 bedoelde situatie de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door DK Spuitwerken tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval echter door de Opdrachtgever verschuldigd blijven.

Artikel 6. Prijzen

 1. Indien de Opdrachtgever een consument is, gelden prijzen inclusief BTW en eventueel overige heffingen, tenzij door DK Spuitwerken anders wordt vermeld.
 2. Indien de Opdrachtgever geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en eventuele overige heffingen, tenzij door DK Spuitwerken anders wordt vermeld.
 3. Prijsverhogingen in verband met een verzoek van de Opdrachtgever om nadere Diensten te leveren of te verrichten en/of naar aanleiding van een wijziging in de Overeenkomst, dienen te worden voldaan door de Opdrachtgever.

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden voor de op- of aflevering, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien betaling na de op- of aflevering wordt overeengekomen, is de Opdrachtgever verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij DK Spuitwerken een andere datum aangeeft in de factuur.
 3. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, wanneer deze in verzuim is, zijn alle kosten die zijn gemaakt door DK Spuitwerken om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever.

Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (incasso)kosten.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van DK Spuitwerken op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8. Levertijd

 1. De door DK Spuitwerken vermelde (op-/af-) levertijd van de Diensten en/of het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW, maar een vrijblijvend opgegeven termijn.
 2. Na het verrichten van de overeengekomen Diensten door DK Spuitwerken en kennisgeving daarvan aan Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever het object op het afgesproken tijdstip op te halen.
 3. Indien de Opdrachtgever niet aan de in artikel 8.2 genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag DK Spuitwerken bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 9. Garantie en reclamaties

 1. DK Spuitwerken garandeert dat de door hem geleverde Diensten of aan derde uitbestede Diensten naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van de geleverde Diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Ten aanzien van bij de geleverde Diensten gebruikte zaken die niet door DK Spuitwerken zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.
 3. Opdrachtgever is verplicht na de oplevering van door DK Spuitwerken geleverde Diensten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan DK Spuitwerken schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 werkdagen na de dag van de oplevering DK Spuitwerken schriftelijk wijst op gebreken, dan wordt de Opdrachtgever geacht met de staat waarin het is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie.
 4. DK Spuitwerken dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren zodat hij kan vaststellen of hij de Diensten juist heeft uitgevoerd, dan wel de reclamatie door toedoen van DK Spuitwerken zijn ontstaan.
 5. Mochten Partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien de reclamatie naar het oordeel van DK Spuitwerken c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal DK Spuitwerken de Diensten en/of het object voor zover mogelijk en haalbaar is herstellen, of een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst. Het vorenstaande laat de inhoud van artikel 10 en artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 7. De garantie zoals beschreven in artikel 9.1 en artikel 9.2 geldt niet in het geval van:
 8. Gebreken die het gevolg zijn van een niet door of niet namens DK Spuitwerken uitgevoerde behandeling en/of blootstellen van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of niet namens DK Spuitwerken bij uitvoering gemaakte constructiefout met betrekking tot het object;
 9. Gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijke onderdelen van) het object, die door de Opdrachtgever aan DK Spuitwerken ter beschikking zijn gesteld;
 10. Bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
 11. Aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:
  1. – door een van buiten komende oorzaak;
  2. aan niet door DK Spuitwerken aangebrachte of niet door DK Spuitwerken bewerkte delen;
 1. Gebreken aan objecten die zijn ontstaan doordat door DK Spuitwerken een nadere behandeling, in opdracht van of vanwege handelingen van de Opdrachtgever, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed vak- gebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door DK Spuitwerken uiterlijk bij de op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt;
 2. Zaken, dan wel Diensten ten aanzien waarvan DK Spuitwerken bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de Opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 3. Te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van DK Spuitwerken zijn voorbewerkt.
 4. De aanspraak op de garantie zoals bedoeld in artikel 9.1 en 9.2 vervalt indien:
 5. De Opdrachtgever het object niet binnen een jaar na op- of aflevering aan DK Spuitwerken ter beoordeling/controle aanbiedt;
 6. De Opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 werkdagen na aflevering DK Spuitwerken schriftelijk op de hoogte brengt, zoals beschreven in artikel 9.3;
 7. De Opdrachtgever DK Spuitwerken niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
 8. Werkzaamheden die verband houden met de door DK Spuitwerken verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van DK Spuitwerken door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de Opdrachtgever kan worden aangetoond;
 9. Verkeerd onderhoud, verkeerd gebruik of gebruikersslijtage/schade.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van DK Spuitwerken voor enigerlei schade aan het object of zaken van de Opdrachtgever is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel het bedrag dat in het desbetreffende geval door zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. DK Spuitwerken zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
 2. DK Spuitwerken is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de Opdrachtgever. Onder zaken van de Opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.
 3. DK Spuitwerken is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart DK Spuitwerken tegen en stelt DK Spuitwerken schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Een tekortkoming van DK Spuitwerken zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die DK Spuitwerken niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede begrepen:
 3. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 4. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van DK Spuitwerken;
 5. Transportmoelijkheden of – belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor vervoer naar DK Spuitwerken toe of van DK Spuitwerken naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd;
 6. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting en gewijzigde overheidsmaatregelen;
 7. Dat DK Spuitwerken door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn Diensten te verrichten.
 8. In geval van overmacht heeft DK Spuitwerken het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 9. Na ontbinding van de Overeenkomst in het geval van overmacht heeft DK Spuitwerken recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde Diensten.

Artikel 12. Toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op elke Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op eventuele geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.